I / UVOD

I-1. / O HSGN-U

Hrvatski Savez gluhih i nagluhih će 2021 obilježiti stotu godišnjicu svog postojanja. Osnovan je daleke 1921. Godine. Trenutno obuhvaća 22 temeljnih organizacija sa područja cijele Republike Hrvatske, u kojima je evidentirano preko 12.000 članova. Svoju brigu i aktivnosti provodi za oko 80.000 gluhih i nagluhih osoba u Hrvatskoj.

Korisnici aktivnosti i programa Saveza su gluhe i nagluhe osobe koje čine preko 1,5 % stanovništva Hrvatske.

Struktura upravljačkog tijela i članstva Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih odgovara njegovoj osnovnoj svrsi organiziranja, te ga čine isključivo osobe oštećena sluha.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe i misije Savez:

 • Usklađuje i usmjerava djelatnost i suradnju udruga članica,te predlaže akcije od zajedničkog interesa za što potpuniju socijalnu zaštitu osoba oštećena sluha;
 • Prati, analizira i razmatra stanje i primjenu zakonskih propisa za poboljšanje pravnog i socijalno-ekonomskog položaja osoba oštećena sluha, zalažući se za dosljednu provedbu i poboljšavanje tih propisa;
 • Prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja, obrazovanja, zapošljavanja i zaštite osoba oštećena sluha u zemlji i inozemstvu;
 • Djeluje na zadovoljavanju specifičnih potreba i potiče proizvodnju i nabavu surdotehničkih pomagala za osobe oštećena sluha;
 • Potiče kulturne i umjetničke manifestacije osoba oštećena sluha;
 • Organizira i obavlja informativnu i izdavačku djelatnost, tiskanje stručnih i promidžbenih izdanja, kao i časopisa i informativnih biltena za javnost i članstvo;
 • Permanentno djeluje na svestranom jačanju i suradnji sa srodnim međunarodnim organizacijama osoba s invaliditetom u zaštiti njihovih ljudskih prava.

Od svog osnutka, Savez surađuje i član je niza domaćih i međunarodnih udruženja i institucija a  danas je to: Zajednica saveza osoba s invaliditetom HrvatskeSvjetska Federacija gluhihMeđunarodne federacije nagluhihEuropske unije gluhihEuropske federacije nagluhih te Europskog invalidskog foruma.

Od 1990.g. Savez uspješno surađuje s raznim ministarstvima Vlade RH u provedbi programa zaštite i unapređenja kvalitete života gluhih i nagluhih osoba.

VIZIJA I MISIJA ORGANIZACIJE

I-2. / VIZIJA I MISIJA

VIZIJA – Puno sudjelovanje i afirmacija svih ljudi bez obzira na njihovu rasu, spol, etničku pripadnost ili tjelesni nedostatak.
MISIJA – Zajedno sa gluhima osiguravanje jednakih mogućnosti i bolju budućnost za gluhe.

ZASTUPANE VRIJEDNOSTI

I-3. / VRIJEDNOSTI

 • Posvetiti vrijeme da se razumije ono što je bitno za gluhe osobe
 • Poštivanje znakovnog jezika gluhih , identiteta, zajednice, baštine i raznolikosti
 • Zahvalnost na doprinosu suradnicima i volonterima koji čine da se glas gluhih čuje
 • Jasna komunikacija
 • Usmjerenost stalnom poboljšanju svega što radimo
 • Transparentnost u radu
 • Uvažavanje različitosti
 • Zalaganje za afirmaciju uzajamnosti, solidarnosti i povjerenja
 • Pozitivan pristup
 • Nenasilna komunikacija
 • Europska orijentacija
 • Suradnja sa srodnim NVO-ima
 • Osobna odgovornost za vlastiti prosperitet
 • Poštivanje vrijednosti civilnog društva
 • Podržavanje osobnog i profesionalnog razvoja gluhih
 • Ustrajanje na primjeni UN Konvencije o pravima gluhih

II / ANALIZE I TEMELJNI STRATEŠKI ODGOVORI

II-1. / PEST ANALIZA

1. POLITIČKO OKRUŽENJE

Pozitivni čimbenici Negativni čimbenici
Postupno unapređivanje zakonske regulative. Pravna država još ne funkcionira u potpunosti
Kao članica EU – davanje veće važnosti potrebama osoba s invaliditetom Mnogi zakoni se ne provode
Značajnija uloga Hrvatske u regiji Lokalna vlast uglavnom ne prepoznaje potrebe gluhih
Neprovođenje zakona na lokalnoj razini
Država zakida osobe s invaliditetom i njihove organizacije uskraćivanjem lutrijskih sredstava

2. EKONOMSKO OKRUŽENJE

Pozitivni čimbenici Negativni čimbenici
Viši standard ljudi Materijalno raslojavanje na bogate i siromašne – gluhi spadaju u siromašne
Ulazak u EU omogućit će širi pristup fondovima Zbog duboke poduzeća / donatori se povukli
Premalo novca za ulaganje u vlastitu edukaciju članova udruga
Složenost EU projektnih aplikacija

3. SOCIJALNO OKRUŽENJE

Pozitivni čimbenici Negativni čimbenici
Prepoznavanje problema manjinskih grupa Volonterski rad još nedovoljno afirmiran
Volonterski angažman dobiva na cijeni Navika da su školovanje, edukacije i tečajevi besplatni (plaća netko drugi)
Otvoreni putovi za samoinicijativu građana Ne prihvaćanje prakse permanentnog obrazovanja
Povećana informatička pismenost Pasivnost građana

4. TEHNOLOŠKO OKRUŽENJE

Pozitivni čimbenici Negativni čimbenici
Razvoj novih pomoćnih tehnologija Previsoka cijena komunikacijskih usluga i tehnologije

SWOT ANALIZA

II-2. / SWOT ANALIZA

SNAGE  – unutarnje snage i prednosti SLABOSTI – unutrašnje slabosti
 • Dobro poznavanje problema
 • Jasna korisnička struktura
 • Dugogodišnja tradicija
 • Nadopunjavanje
 •  Višegodišnje iskustvo
 • Mogućnost prilagođavanja u novim promijenjenim uvjetima
 • Individualni pristup korisnicima
 • Želja za što kvalitetnije obavljenim poslom
 • Povjerenje korisnika
 • Visoka motiviranost
 • Vještina suradnje sa gluhim/nagluhim korisnicima
 • Dobar timski rad
 • Međusobna suradnja
 • Dobar pristup rada
 • Profesionalna odgovornost prema poslu
 • Poznavanje svojih i mogućnosti
 • suradnika
 • Sposobnost pridobivanja ljudi na suradnju
 • Mali tim – nedovoljan broj stručnog kadra
 • Otežana komunikacija između gluhog i čujućeg dijela tima
 • Teško primanje informacija
 • Nemogućnost odgovora na sve probleme
 • Nedostatak (manjak) specifične edukacije – seminara (GPW, izvještavanje, rad s volonterima…)
 • Prezasićenost
 • Potreba za novim snagama
 • Premorenost (fizička)
 • Nemogućnost povlačenja granice između posla i privatnog života
 • Nemogućnost reći “ne” ljudima – sputava
 • Različitost u sagledavanju problema
MOGUĆNOSTI  – vanjske pogodnosti PRIJETNJE – vanjske prepreke i opasnosti
 • Velike potrebe na terenu, pogotovo osnovnih organizacija
 • Povezivanje s većim brojem nezavisnih stručnjaka
 • Povezivanje sa sličnim organizacijama u Europi
 • Postupno veće razumijevanje društva
 • Postoji interes donatora
 • Dobra slika u javnosti
 • Mogućnost proširenja aktivnosti novim sadržajima, projektima
 • Dobra suradnja s lokalnim, regionalnim
 • NVO-ima
 • Suradnja s lokalnim vlastima
 • Pozitivan stav medija
 • Sve slabije financiranje
 • Ne uviđanje društva da udruživanje gluhih nije mogućnost (kao drugima) nego nužnost
 • Sporost i nerazumijevanje državne administracije u rješavanju brojnih potreba gluhih
 • Izjednačavanje s ostalim udrugama
 • Uvođenje „tržišnih“ uvjeta u kriterijima za financiranje rada
 • Zatvaranje pojedinih osnovnih organizacija
 • Asimilacija od strane jačih udruga invalida (pogotovo na terenu)
 • Gubitak stečenih prostora, prava

ANALIZA DIONIKA I STRATEGIJA

II-3. / ANALIZA DIONIKA I STRATEGIJA

1. PROCJENA UTJECAJA I HIJERARHIJA

 I.  DONATORI ZNAČAJ (1-5) MOĆ (1-6)  UTJECAJ
1 MINISTARSVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH 5 6 30
2 NACIONALNA ZAKLADA ZA CIVILNO DRUŠTVO 5 5 25
3. HZZ – ODJEL ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE 4 5 20
4. VIP 4 4 16
II. NEVLADINE ORGANIZACIJE – PARTNERI KORISNICI ZNAČAJ (1-5) MOĆ (1-6) UTJECAJ
1 MREŽA OSNOVNIH ORGANIZACIJA SAVEZA 5 4 20
HRVATSKO DRUŠTVO TUMAČA I PREVODITELJA HZJ 5 4 20
2 ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE 4 5 20
3 CENTAR ZA OBRAZOVANJE  „SLAVA RAŠKAJ“ 4 3 12
4 ERF 5 4 20
III. LOKALNA SAMOUPRAVA PARTNERI / KORISNICI ZNAČAJ (1-5) MOĆ (1-6) UTJECAJ
1 UTJECAJNI POJEDINCI (GRADONAČELNI/CA, PROČELNICI…) 5 4 20
2 GRADSKA I OPĆINSKA VIJEĆA 3 4 12
3 SLUŽBE 4 2 8
IV. MEDIJI – partneri ZNAČAJ (1-5) MOĆ (1-6) UTJECAJ
1 JAVNA TELEVIZIJA 4 6 24
2 TISKOVNI MEDIJI 5 4 20
3 LOKALNE TELEVIZIJE 4 4 16
4 RADIO 4 3 12